Skip to main content
(press enter)

Hyd nes y rhoddir hysbysiad pellach, bydd Desg Gwasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i hafan Orbit360.

Yng ngoleuni'r cyhoeddiad diweddar, bydd ein swyddfeydd yn Rhondda Cynon Taf ar gau o 6pm ddydd Iau 17 Medi 2020. Osyn bosibl, peidiwch â phostio ffurflenni dychwelyd atom, yn lle hyn a wnewch eu sganio a'u dychwelyd i heiw.orbit360@wales.nhs.uk. Fodd bynnag, os nad yw hyn yn opsiwn, postiwch y ffurflenni atom a byddwn yn eu casglu'n wythnosol o'r swyddfa ddidoli leol. Bydd y neges hon yn parhau i gael ei diweddaru wrth i'r sefyllfa newid.

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Meddyg

Fy adborth

Na - bydd angen i chi greu cyfrif ar wahân er mwyn defnyddio Orbit360. Ar ôl i chi gofrestru a chychwyn eich arolwg, bydd Orbit360 yn gwirio'ch tystlythyrau yn erbyn MARS a GMC Connect. Bydd yr holl rolau rydych chi'n eu cyflawni yn ymddangos o dan y mewngofnodi sengl hwn.

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio porwyr cyfredol wrth ddefnyddio Orbit360, gan ddefnyddio'r fersiynau diweddaraf yn fwy diogel ac yn darparu cydweddiad gwell gyda nodweddion allweddol ar y safle. Y porwyr a argymhellir/a gefnogir yw;

Chromelogotrans Google Chrome
firefoxlogotrans v2 Mozilla Firefox
 edgetrans Microsoft Edge
 safarilogotrans Safari
 IE logo Internet Explorer 11+

Efallai y byddwch yn dal i allu cael mynediad i'r safle ar fersiynau porwr hŷn ond ni allwn warantu y bydd yr holl nodweddion yn gweithio'n gywir nac yn darparu digon o ddiogelwch. Nodwch nad yw Microsoft yn cefnogi Windows 7 mwyach.

Gallwch wirio eich porwr a'ch system weithredu i benderfynu pa system/porwr rydych yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Efallai y bydd angen y wybodaeth hon arnom os byddwch yn cysylltu â ni gydag ymholiad technegol.

Os ydych yn feddyg sydd â cysylltiad rhagnodedig yng Nghymru gallwch gychwyn arolwg yn uniongyrchol o'ch cyfrif Orbit360.

Bydd cysylltiad o'ch System Ailddilysu Arfarnu Meddygol (MARS) a fydd yn eich cyfeirio at Hafan Orbit360. Ar ôl i chi fewngofnodi, dylech fynd i 'Rheoli Adborth' a dewis 'Cychwyn Arolwg'.

initiate survey welsh

Mae Orbit360 yn eich galluogi i gwblhau adborth eich claf a/neu gydweithiwr ar unrhyw adeg yn ystod eich cylch ailddilysu. Rydym yn argymell eich bod yn cwblhau adborth eich claf a/neu gydweithiwr mewn da bryd cyn i chi ailddilysu - dylech sicrhau eich bod yn caniatáu digon o amser i drafod hyn yn un o'ch gwerthusiadau blynyddol. Awgrymwn fod hyn tua chanol eich cylch ailddilysu.

Er hwylustod, rydym yn argymell cwblhau adborth eich claf a'ch cydweithiwr ar yr un pryd. Fodd bynnag, mae Orbit360 yn eich galluogi i gynnal ymarferion adborth eich claf a chydweithwyr ar wahanol adegau os oes angen ond dim ond os caiff adborth eich claf a'ch cydweithiwr ei gychwyn ar wahân.

Dim ond ar ôl i chi gyrraedd y trothwyon isaf ar gyfer pob arolwg a gychwynnwch y gallwch ryddhau eich adroddiad.

Os na welwch gleifion, dylech gysylltu â'ch Corff Dynodedig cyn cychwyn eich adborth.

Bydd Orbit360 yn cymeradwyo'r cais yn awtomatig i gychwyn arolwg os byddwch yn bodloni'r meini prawf a bennwyd.

Pan fydd eich cais yn cael ei gymeradwyo'n awtomatig, gallwch roi manylion eich Cydweithiwr Meddygol Ategol a rhestr o'ch cydweithwyr. Byddwch wedyn yn gallu lawrlwytho eich ffurflenni cleifion a chanllawiau perthnasol.

Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf uchod, bydd y cais yn cael ei ailgyfeirio i'ch corff dynodedig i'w adolygu â llaw.  Sicrhewch fod eich manylion cyswllt yn gywir ar y system Orbit360

Rydym wedi cymryd yr arbenigeddau o restr y GIG a ddiffiniwyd ymlaen llaw, ond os yw eich arbenigedd ar goll, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu cywiro hyn.

Os nad ydych yn gweld cleifion efallai y byddai'n briodol i chi gwblhau adborth gan gydweithiwr yn unig. Mae'r GMC yn cynghori;

"Os nad ydych yn trin cleifion yn uniongyrchol, dylech feddwl yn fwy eang am bwy all roi adborth i chi o safbwynt y rhai yr ydych yn gweithio iddynt fel meddyg. Er enghraifft, cleientiaid, gwerthuseion, cwsmeriaid, a derbynwyr adroddiadau rydych yn eu darparu (a allai fod yn feddygon eraill) neu'n fyfyrwyr meddygol. Os gallwch gasglu adborth gan y mathau hyn o bobl, yna dylech wneud hyn.

Os nad ydych yn gallu casglu adborth cleifion naill ai'n uniongyrchol gan eich cleifion neu fel arall, rhaid i chi drafod hyn gyda'ch swyddog cyfrifol ". 

Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt eich corff dynodedig.

Ar ôl i'ch cais i gynnal adborth gan gleifion gael ei gymeradwyo, rhaid i chi lawrlwytho eich ffurflenni adborth cleifion o Orbit360

 1. Mewngofnodwch i Orbit360
 2. Dewiswch 'Rheoli Fy Arolygon '
 3. Ewch i'r tab 'Holiadur i Gleifion '
 4. Dewiswch 'Cynhyrchu 45 arolwg cyntaf
 5. Lawrlwythwch yr arolygon mewn Cymraeg, Saesneg, codau ar-lein neu opsiynau print bras. Dylech gadw'r ffeil neu argraffu'r ffeil a lwythwyd i lawr ar unwaith (gellir rhoi'r codau i gleifion, ynghyd â dolen yr arolwg ac yna eu croesi oddi ar eich rhestr gan na ellir defnyddio codau fwy nag unwaith)
 6. Dylech sicrhau eich bod hefyd yn lawrlwytho'r Canllawiau i Gleifion y dylai cleifion eu darllen cyn cwblhau'r arolwg
 7. Os oes angen ffurflenni/codau ar-lein ychwanegol arnoch, gallwch lawrlwytho'r rhain o'ch tudalen 'Rheoli Adborth'

Ni ddylai meddygon allu gweld ymatebion cleifion unigol neu gydweithiwr. Mewn lleoliadau clinigol, gall y dderbynfa neu staff clinigol eraill ddosbarthu'r pecyn arolwg. Lle bynnag y bo'n bosibl, ni ddylid dosbarthu'r holiaduron yn uniongyrchol gan y meddyg, fodd bynnag, mewn rhai lleoliadau efallai y bydd angen i'r meddyg fynd at yr arolwg a'i ddosbarthu ei hun ar ddiwedd yr ymgynghoriad.

Gan na ddylai holiaduron sydd wedi'u cwblhau'n unigol gael eu gweld gennych chi, dylid dyfeisio dull o gasglu fel y bydd person priodol (h.y. gweinyddwr arolwg lleol) yn casglu'r holl arolygon i'w dychwelyd i AaGIC. Rydym yn argymell mai trydydd parti annibynnol yw eich gweinyddwr ac nid eich SMC.

Gellir gweld cwestiynau a ofynnir yn aml ar gyfer Gweinyddwyr Arolygon Lleol.

Na, peidiwch â llungopïo ffurflenni adborth cleifion. Mae pob ffurflen yn cynnwys codau unigryw y gellir eu defnyddio dim ond unwaith ac felly rhaid i chi argraffu pob ffurflen o'r lawrlwyth. Os yw ffurflen wedi'i llungopïo, dim ond yr adborth ar y ffurflen gyntaf a ddychwelwyd y gellid ei ddefnyddio tuag at eich adborth.

Ar unrhyw adeg gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif Orbit360 i fonitro cynnydd eich ymatebion adborth. Byddwch yn gallu gweld faint o ymatebion yr ydych wedi'u cael, faint sy'n weddill (i gwrdd â'r trothwy) a pha mor hir yr ydych wedi aros, mae hwn ar gael ar gyfer adborth cleifion a chydweithiwr drwy'r bariau cynnydd ar eich tudalen 'Rheoli Adborth'.

Dim ond ar ôl i'ch SMC dderbyn eich cais y byddwch yn gallu monitro cynnydd eich adborth i'r claf a/neu'ch cydweithiwr.

Mae Orbit360 yn eich galluogi i gwblhau adborth eich claf a/neu gydweithiwr ar unrhyw adeg yn ystod eich cylch ailddilysu. Rydym yn argymell eich bod yn llenwi adborth eich claf a/neu gydweithiwr mewn digon o amser cyn eich ail-ddilysiad, dylech sicrhau eich bod yn caniatáu digon o amser i drafod hyn yn ystod un o'ch arfarniadau blynyddol. Awgrymwn fod hyn tua chanol eich cylch ail-ddilysu.

Er hwylustod, rydym yn argymell cwblhau adborth eich claf a'ch cydweithiwr ar yr un pryd. Fodd bynnag, mae Orbit360 yn caniatáu i chi ymgymryd ag ymarferion adborth eich claf a'ch cydweithiwr ar wahanol adegau os oes angen. Os nad ydych yn gweld cleifion, dylech gysylltu â'ch corff dynodedig cyn rhoi eich adborth.

Sicrhewch eich bod yn cadw copi caled o'r ffurflenni cleifion wedi'u cwblhau yn ddiogel am 14 diwrnod. Efallai y bydd angen i ni adolygu'r ffurflen os oes problem gyda'r sganio. Bydd yr RSU yn cysylltu â'r meddyg o fewn 14 diwrnod os oes problem gyda'r copi electronig. Os na fydd y meddyg yn derbyn gohebiaeth bellach o fewn y cyfnod hwn, gellir dinistrio'r copïau papur yn ddiogel.

Ar gyfer adborth gan gydweithiwr, unwaith y bydd hyn wedi'i gyflwyno bydd hyn yn ymddangos ar eich cyfrif ar unwaith (os ydych wedi mewngofnodi i Orbit360 efallai y bydd angen i chi adnewyddu'r dudalen).

Ar gyfer adborth gan gleifion, os caiff adborth ei gwblhau'n electronig gan ddefnyddio cod ar-lein, bydd nifer yr ymatebion yn cynyddu ac yn ymddangos ar eich cyfrif ar unwaith (os cewch eich mewngofnodi i Orbit360 efallai y bydd angen i chi adnewyddu'r dudalen).

Os caiff adborth ei gwblhau ar ffurflen bapur, bydd angen dychwelyd y rhain i'r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) – gallwch weld canllawiau ar gyfer y rhan hon o'r broses yma. Caiff ffurflenni papur eu sganio'n feddalwedd a fydd yn trosglwyddo'r data i fformat electronig, yna bydd yr RSU yn gwirio bod y data wedi'i drosglwyddo'n gywir. Ein nod yw cwblhau'r broses hon o fewn 2 ddiwrnod gwaith i'r adeg y mae'r RSU yn derbyn ffurflenni, fodd bynnag, os daw nifer fawr o ffurflenni i law yn y swyddfa, gall gymryd mwy o amser.

Mae'r adran testun rhydd ar y ffurflenni adborth claf yn cael ei ddarllen yn awtomatig gan feddalwedd Adnabod Nodau Optegol (ANO), yna caiff hyn ei wirio â llaw gan y tîm Orbit360. Gwnawn ein gorau i sicrhau y caiff sylwadau eu trawsgrifio'n gywir, fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai na fyddwn yn gallu darllen gair neu sylw. Yn yr achosion hyn, byddwn yn nodi gair/sylw fel [yn annarllenadwy].

Os nad yw'r ffurflenni cleifion wedi'u sganio'n gywir, efallai y bydd angen eu hailgyflwyno atom. Mae'n bwysig bod gweinyddwr eich Gweinyddwr Arolwg Lleol (LSA) yn sganio ffurflenni'r claf yn gywir, i gael rhagor o wybodaeth ewch i 'Sut mae sganio'r ffurflenni adborth cleifion?'.

Os na fyddwch wedi derbyn digon o ymatebion 8 wythnos yn dilyn dechrau eich arolwg, byddwch yn mynd i mewn i'r broses isod.

Nodwch, gallwch weld eich dyddiad diwedd o dan y dudalen ' rheoli adborth ' ar Orbit360.Y Broses Drothwy

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gael eich oedi ar ôl y dyddiad cau, cysylltwch â'ch Corff Dynodedig.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr hyn sy'n digwydd pan fyddwch yn oedi dan sylw 'A allaf oedi neu ailosod adborth fy nghlaf a'm cydweithwyr?

Gallwch. Rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho eich 45 ffurflen claf cyntaf ac yn llwytho i lawr ar bapur, gallwch wedyn gynhyrchu swp arall o godau ar-lein. Peidiwch â dyblygu codau, bydd angen rhoi cod unigryw i bob claf.

I gael rhagor o wybodaeth am arweiniad i gleifion, gweler 'Sut fydda i'n derbyn yr holiaduron cleifion?' a 'Alla i lungopïo'r ffurflenni adborth i gleifion?'

Os oes gennych amgylchiadau arbennig (e.e. cyfnod mamolaeth neu salwch hirdymor), gallwch ofyn i'ch ymarfer adborth gael ei "oedi/rhewi" – dylech drafod hyn gyda'ch corff dynodedig a all gynghori beth sy'n addas ar gyfer eich amgylchiadau. Mae 'dyddiad cau' eich arolwg cychwynnol i'w weld ar 'Adborth y Cydweithiwr' a'r bariau cynnydd 'Adborth gan y Claf' yn y dudalen 'Rheoli Adborth' ar eich cyfrif Orbit360. 

Wrth oedi eich arolwg;

 • Bydd eich 'dyddiad cau' yn cael ei atal. Unwaith y caiff eich proses adborth ei ailgychwyn, bydd eich dyddiad cau yn cael ei ymestyn. Er enghraifft, os caiff eich proses ei hatal dros dro am 4 wythnos, bydd eich dyddiad terfyn yn cael ei ymestyn 4 wythnos
 • Caiff unrhyw ymatebion adborth a gawsoch gan gydweithwyr neu gleifion eu cadw yn eich cynnydd
 • Os bydd cydweithiwr neu glaf yn cwblhau adborth wrth i'ch arolwg gael ei oedi, caiff hyn ei ychwanegu at eich cynnydd. Os oes modd, rydym yn argymell y dylai'ch arolwg barhau i fod yn 'weithredol' os ydych yn rhagweld y byddwch yn parhau i dderbyn ymatebion
 • Bydd y rhan fwyaf o swyddogaethau yn cael eu cloi, ni allwch ychwanegu cydweithwyr ychwanegol, creu ffurflenni adborth cleifion neu ofyn i'ch adroddiad fod ar gael yn gynnar i'r SMC
 • Ni fydd eich SMC yn gallu adolygu na rhyddhau eich adroddiad wrth i'ch proses adborth gael ei rhewi
 • Unwaith y byddwch am ailgydio yn eich adborth, dylech gysylltu â'ch corff dynodedig i wneud hynny.

Wrth ailosod eich cyfrif, collir yr holl wybodaeth.

Isod ceir rhestr o swyddogaethau sy'n amlinellu'r hyn y gallwch ei wneud tra bo eich cyfrif yn weithredol  neu'n oedi

Meddyg Gweithredol Oedi
Gallaf ddewis neu ddiwygio fy SMC x  
Gallaf gyfrannu rhestr o gyd-Aelodau x  
Gallaf lawrlwytho ffurflenni cleifion x  
Gallaf sganio ffurflenni cleifion wedi'u llenwi i'w lanlwytho i'm proffil x x
Rwy'n gweld fy nghlaf/cydweithiwr ynsymud ymlaen drwy'r bariau cynnydd ar y tab 'Rheoli Adborth' x  
Derbyniaf hysbysiadau e-bost x  

 

SMC Gweithredol Oedi
Gallaf dderbyn/gwrthod cais gan y Ganolfan x  
Gallaf weld meddygon yn symud ymlaen x x
Gallaf gymeradwyo rhestr o gydweithiwr meddygon x  
Gallaf uno fy nghyfrif Caniatâd Heneb Gofrestredig â'm cyfrif gweithredol x x
Gallaf adolygu adroddiad a'i ryddhau'n ôl i'r meddyg x  
Derbyniaf hysbysiadau am y Meddyg x  

Yn ogystal â'ch e-bost cyfrif ORBIT, efallai eich bod wedi gweithredu fel SMC ar gyfer meddyg arall gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost gwahanol. Efallai y bydd yn well gan rai meddygon gadw'r cyfrifon hyn ar wahân, fodd bynnag, mae Orbit360 yn caniatáu i chi uno'r rhain os yw'n well gennych - gweler 'Rwyf wedi dyblygu cyfrifon Orbit360, sut ydw i'n uno'r rhain?'.

Bydd angen i chi glicio ar y symbol 'person' yn y gornel uchaf ar yr ochr dde o Orbit360 a dewis 'fy nghyfrif'. Gofalwch eich bod wedi mewngofnodi i'r cyfrif rydych am ei gadw.

O dan y pennawd "cyfrif dyblyg gennych?" rhowch y cyfeiriad e-bost ar gyfer y cyfrif rydych am ei uno. Bydd Orbit360 yn chwilio am y cyfrif hwn a bydd neges yn ymddangos. I gadarnhau y dylech wedyn ddewis 'cyflwyno cais cyfuno', yna bydd y cais yn cael ei anfon at y tîm Orbit360 i'w adolygu a'i gymeradwyo – ein nod yw adolygu'r rhain mewn 2 ddiwrnod gwaith.

Os yw eich corff dynodedig a'ch cysylltiad rhagnodedig yn newid yn ystod eich ymarfer adborth, gallwch newid hyn yn yr ardal 'Rheoli Adborth' ar Orbit360. Cliciwch ar 'newid corff dynodedig' a dewiswch eich corff dynodedig newydd ac yna '+ Change DB' i gadarnhau. Bydd hyn yn diweddaru eich ardal yn awtomatig.

Ar ôl i chi newid eich corff dynodedig, bydd eich corff dynodedig newydd yn gallu cael mynediad at gynnydd adborth ein claf/cydweithiwr, ac ni fydd eich hen gorff dynodedig yn eich gweld ar eu rhestrau mwyach. Dylech sicrhau bod eich cysylltiad rhagnodedig ar ‘GMC Connect’, eich corff dynodedig ar MARS a chorff dynodedig ar Orbit360 yr un peth.

Os nad ydych yn gweithio yng Nghymru mwyach, cysylltwch â'ch corff dynodedig i drafod hyn.

Os ydych yn dod ar draws unrhyw broblemau wrth gwblhau'r holiadur adborth, efallai mai eich porwr sy'n achosi'r broblem. Os ydych wedi agor yr holiadur mewn porwr a argymhellir ond yn dal i gael problemau, cysylltwch â'r tîm Orbit360 – PEIDIWCH â chyflwyno eich ymatebion os ydych yn cael problemau gan na ellir eu hadfer na'u newid ar ôl iddynt gael eu cyflwyno.

Cefnogi cydweithiwr meddygol a claf

Rôl y Cydweithiwr Meddygol Cefnogol (SMC) yn y broses yw eich helpu i fyfyrio ar eich adborth – yn gadarnhaol ac yn negyddol. Rhaid i'ch SMC fod yn gydweithiwr meddygol ac nid yn berthynas.

Bydd eich SMC yn;

 • Gwirio'r rhestr o gydweithwyr yr ydych wedi'u dewis, dylech sicrhau bod y rhestr yn cynrychioli cydweithwyr ar draws eich holl bractis
 • Bydd eich adroddiad yn cael ei ryddhau i'r SMC cyn ei ryddhau i chi
 • Dylent roi adborth i chi ar yr adroddiad
 • • Yna byddant yn rhyddhau'r adroddiad i chi

Dylech ddewis y cydweithwyr i roi adborth o bob maes o'ch ymarfer. Cyngor y GMC;

"Fe ddylech chi feddwl am natur eich ymarfer, gan gynnwys y timau rydych chi'n gweithio gyda nhw a'r amgylcheddau trefniadaethol rydych chi'n ymarfer ynddynt. Dylai hyn gynnwys cyfoedion, pobl rydych chi'n eu goruchwylio, unigolion sy'n cefnogi eich gwaith a'r rhai rydych chi'n rhyngweithio â nhw neu'n cysylltu â nhw o broffesiynau eraill. 

Dylai eich adborth gael ei gasglu gan gydweithwyr sy'n adlewyrchu'r ystod o bobl yr ydych yn gweithio gyda nhw, ac nid meddygon eraill yn unig. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys cydweithwyr o arbenigeddau eraill, meddygon iau, nyrsys, gweithwyr proffesiynol perthynol i ofal iechyd, cyfarwyddwyr clinigol, a staff rheoli a chlerigol ".

Gellir cynnwys eich Cydweithiwr Meddygol Cefnogol hefyd yn eich rhestr cydweithwyr i roi adborth os ydych am wneud hynny.

Gallwch ddod o hyd i gyfarwyddiadau pellach ar gyfer gweinyddu holiaduron cydweithwyr a chleifion drwy'r GMC.

Os na all eich Cydweithiwr Meddygol Ategol (SMC) barhau â'r swydd, gallwch ofyn am ganiatâd SMC newydd drwy eich cyfrif Orbit360.

 • Os nad yw eich SMC wedi derbyn/gwrthod y cais am SMC eto, cysylltwch â'r Uned Cymorth Ailddilysu.
 • Os yw'ch SMC eisoes wedi derbyn y cais, gallwch ofyn am SMC newydd drwy Orbit360. Ewch i 'rheoli adborth' a dewis 'newid SMC'. Yna, gallwch fewnbynnu manylion eich SMC newydd. Nid yw'r newid hwn yn cael ei wneud ar unwaith, ac mae hyn yn sbarduno hysbysiad i'r tîm Ailddilysu yn eich Corff Dynodedig a fydd yn adolygu hyn. Yna, byddant yn derbyn neu'n gwrthod y newid.

Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau mewn perthynas â hyn at eich corff dynodedig.

Mae'r broses adborth yn gwbl ddienw ac felly ni allwch nodi pa gydweithwyr sydd/nad ydynt wedi ymateb neu sydd wedi gwrthod cymryd rhan. Bydd Orbit360 yn awtomeiddio atgoffa wythnosol i'ch rhestr o'ch cydweithiwr sydd ond yn dod i ben os;

 • Mae'r cydweithiwr yn cwblhau'r holiadur adborth
 • Mae'r cydweithiwr yn gwrthod cymryd rhan
 • Caiff eich ymarfer adborth ei gwblhau

Gallwch fonitro cynnydd eich adborth neu wneud gwelliannau drwy'r sgrin 'Rheoli Adborth' ar Orbit360, yma gallwch weld faint o ymatebion yr ydych wedi'u cael a pha mor hir yr ydych wedi gadael cyn y disgwylir i'ch arolwg orffen. Gallwch ychwanegu cydweithwyr ychwanegol ar unrhyw adeg ar ôl i'ch rhestr gychwynnol gael ei chymeradwyo gan eich caniatâd heneb gofrestredig drwy glicio ar '+Ychwanegu mwy o gydweithwyr', gallwch hefyd gynhyrchu ffurflenni adborth cleifion ychwanegol ar unrhyw gam nes bod yr adborth ar gau. 

Eraill

Fy adroddiad

Gellir dychwelyd ffurflen wedi'i chwblhau'n rhannol a'i chynnwys yn eich adroddiad. Caiff y ffurflenni eu dilysu gan feddalwedd Adnabod Nodau Optegol (OCR) ac os deuir o hyd i ateb dyblyg neu ddiffyg ymateb yna caiff hyn ei nodi fel ' dim ymateb ' a dangos fel dim gwerth ar eich adroddiad. Er enghraifft; Rydych yn derbyn 30 ffurflen wedi'u llenwi, ond mae rhai ffurflenni yn anghyflawn, efallai na fydd y cyfansymiau ar gyfer eich adroddiad terfynol yn fwy na 30.

Ni ellir cynnwys ffurflenni cleifion gwag yn y ffurflenni a ddychwelir na'ch adroddiad.

Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo i ymgymryd ag adborth gan glaf a/neu gydweithiwr, cychwynnir y broses. Mae adborth gan gydweithiwr a chleifion ar agor am 8 wythnos. Unwaith y bydd y cyfnod hwn yn dod i ben, os ydych wedi cael y nifer gofynnol o ymatebion, caiff eich adroddiad ei gynhyrchu'n awtomatig a'i ddarparu ar gyfer eich SMC.

Rydym yn argymell i Gydweithiwr Cefnogol Meddygol(SMC) y dylid adolygu'r adroddiad o fewn 7 diwrnod a'i ryddhau i chi ar ôl ei adolygu

Os nad yw ffurflenni'r claf wedi cael eu sganio'n gywir, efallai y bydd angen iddynt gael eu hailgyflwyno i ni. Mae'n bwysig bod gweinyddwr eich arolwg lleol yn sganio ffurflenni'r claf yn gywir, i gael rhagor o wybodaeth ewch i  Sut ydw i'n sganio'r ffurflenni adborth i gleifion?

Bydd eich adroddiad ar gael i'w adolygu/lawrlwytho o Orbit360 a bydd yn awtomatig yn cael eu cadw yn y ardal ffeiliau eich cyfrif MARS. Byddwch yn derbyn hysbysiad pan fydd hyn wedi'i wneud

System newydd yw Orbit360 a lansiwyd ym mis Ionawr 2020, i ddechrau byddwn yn meincnodi eich data ar sail Cymru gyfan. Unwaith y byddwn wedi casglu digon o ddata byddwn hefyd yn darparu meincnodau yn erbyn arbenigedd. Bydd data meincnodi i'w weld yn eich adroddiad

Bydd eich adroddiad wedi'i gwblhau ar gael i'w lawrlwytho, ewch i  'adroddiadau wedi cwblhau' o'r ddewislen Orbit360.

Ar ôl i chi gwblhau'r adroddiad, dylech greu 'Adborth' ar MARS, lanlwytho eich adroddiad a myfyrio ar yr adborth a gawsoch.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau