Skip to main content
(press enter)

Rydym yn ymestyn hyd dros dro i Feddygon gasglu adborth o 8 wythnos i 12 wythnos (ar 30 Hydref 2020) wrth i ni gefnogi meddygon yn ystod y cyfnod Covid-19 cyfredol. Bydd hyn yn berthnasol ar gyfer arolygon sydd newydd eu cychwyn ac ni chaiff ei gymhwyso'n ôl-weithredol i gyfrifon yn awtomatig, ond gall Cyrff Dynodedig weithredu estyniadau â llaw yn unol â'r broses arferol.

Yn dilyn cyfarfod Grŵp Arfarnu ac Ailddilysu Cymru ar 25 Chwefror 2021, cytunwyd y bydd y nifer lleiaf o ffurflenni adborth cleifion sy'n ofynnol ar Orbit360 yn cael eu lleihau o 34 i 20 ar unwaith. Bydd dogfennau canllaw ategol yn cael eu diweddaru maes o law.

Yng ngoleuni'r cyhoeddiad diweddar, bydd ein swyddfeydd yn Rhondda Cynon Taf ar gau o 6pm ddydd Iau 17 Medi 2020. Osyn bosibl, peidiwch â phostio ffurflenni dychwelyd atom, yn lle hyn a wnewch eu sganio a'u dychwelyd i heiw.orbit360@wales.nhs.uk.

Fodd bynnag, os nad yw hyn yn opsiwn, postiwch y ffurflenni atom a byddwn yn eu casglu'n wythnosol o'r swyddfa ddidoli leol. Bydd y neges hon yn parhau i gael ei diweddaru wrth i'r sefyllfa newid. Hyd nes y rhoddir hysbysiad pellach, bydd Desg Gwasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i hafan Orbit360.

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Gweinyddwr Arolwg Lleol

Lle bynnag y bo modd, ni ddylai'r meddyg hwyluso'r broses adborth ei hun. Mae'n ofynnol i feddygon trwyddedig geisio adborth ffurfiol gan gydweithwyr a chleifion o leiaf unwaith bob 5 mlynedd, er mwyn casglu'r wybodaeth ategol sydd ei hangen arnynt ar gyfer ailddilysu. Gellir cyfeirio at hyn hefyd fel Adborth Aml-Ffynhonnell (MSF) neu adborth 360. Byddwch yn rhoi'r pecyn adborth i'r claf a ddylai gynnwys: 

  • ffurflen adborth sy'n cynnwys cod ar-lein (ar frig pob ffurflen)
  • canllawiau i gleifion

Gellir gweld PDF y gellir ei lawrlwytho o'r canllawiau i gleifion yma.

Casglwch y ffurflenni a dychwelwch ffurflenni cleifion atom mewn un swp (lle bo'n bosibl) unwaith y bydd digon o ffurflenni wedi'u cwblhau. Sicrhewch nad ydych yn anfon ffurflenni gyda stapleu, a lle bo'n bosibl, mae'r ffurflenni'n ddwbl, a bod ffeiliau'n ddogfennau PDF.

Gellir dychwelyd ffurflenni adborth papur atom mewn 2 ffordd;

Drwy'r post i; Uned Cymorth Ailddilysu - Orbit360, Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ - cofiwch gymryd copi o'r ffurflenni cyn eu postio a chadw'r rhain nes bod eich adroddiad wedi'i gynhyrchu yn Orbit360. Mae'n bwysig bod y ffi postio cywir yn cael ei dalu, ac rydych yn cynnwys cyfeiriad dychwelyd ar gefn yr amlen cyn ei bostio. Rydym yn argymell mynd â'r ffurflenni i swyddfa bost fel y gellir gwirio'r pwysau cyn eu postio.

Ni fydd unrhyw beth a anfonir atom drwy'r post lle nad oes digon o ffioedd postio wedi'u talu yn cyrraedd yr Uned Cymorth Ailddilysu (RSU). Mae'r Post Brenhinol yn nodi y byddant yn cadw eich eitem am 18 diwrnod, ac ar ôl hynny os yw'r postio'n dal heb ei dalu, caiff ei ddychwelyd atoch. Sylwch y gallai hyn oedi cyn cwblhau eich ymarfer adborth.

Drwy e-bost at; heiw.orbit360@wales.nhs.uk – sicrhewch fod y sganiau'n glir a bod y ffurflen lawn i'w gweld yn y llun. Rhaid i bob cod QR ar y ffurflenni fod yn syth ac yn weladwy er mwyn sicrhau y gall y ffurflenni meddalwedd darllen ddyrannu'r ffurflenni'n gywir. Os na wneir hyn, efallai y bydd angen i chi ail-sganio ac ail-anfon y ffurflenni atom.

Diweddarwyd ddiwethaf 11/02/2021 

Na, mae'r holl ffurflenni a chodau wedi'u cysylltu drwy'r cod â'r meddyg – mae'n bwysig nad ydych yn cynnwys eu manylion wrth ddychwelyd y ffurflenni atom ni.

Os bydd y claf yn cwblhau ffurflen bapur, dylech ei gasglu oddi wrthynt, lle bynnag y bo'n bosibl, cyn iddynt adael y clinig/gweithle. Unwaith y byddwch wedi casglu pob ffurflen bapur, gall y rhain gael eu sganio'n electronig a'u hanfon drwy e-bost at heiw.orbit360@wales.nhs.uk neu eu dychwelyd i ni drwy'r post. Gellir dod o hyd i'n manylion cyswllt yma.

Os yw'r claf yn cwblhau'r adborth yn electronig, dylech daflu'r ffurflen bapur gyfatebol. Bydd ffurflen bapur yn annilys pan fydd y cod ar frig y ffurflen yn cael ei ddefnyddio

Os bydd claf yn rhoi adborth yn electronig gan ddefnyddio'r cod unigryw ar dop y ffurflen, dylech daflu'r ffurflen bapur gyfatebol. Bydd ffurflen bapur yn annilys pan fydd y cod ar frig y ffurflen wedi cael ei ailfarnu.

Os nad oes gennych fynediad at sganiwr ond yr hoffech ddychwelyd ffurflenni cleifion yn electronig, gallwch ddefnyddio ap sydd ar gael ar gyfer ffonau symudol a thabledi. Yr app a argymhellir yw Microsoft Lens y gellir eu lawrlwytho am ddim, mae'r ap yn gwella'r Llun trwy gnydio, yn miniogi ac yn sythu'r ddelwedd gan ei wneud yn addas i'w ddefnyddio at y diben hwn.

Gallwch lawrlwytho'r ap drwy ddefnyddio'r dolenni isod;

app store icon  google play store icon v2

Mae'n bwysig bod y ffurflenni adborth cleifion yn cael eu sganio'n gywir, os yw'r sgan yn aneglur a/neu ddim yn gwbl weladwy, efallai na fydd y meddalwedd yn gallu echdynnu'r data. Gwnewch yn dda sicrhau;

  • Bod dwy ochr y ffurflen adborth cleifion yn cael eu sganio, naill ai ar dudalennau ar wahân neu fel dwplecs (peidiwch â styffylu'r ffurflenni na rhoi clo cyfrinair ar y ddogfen)
  • Mae'r ffurflenni cleifion mor syth â phosibl ac mae'r ffurf lawn, gan gynnwys codau QR, i'w gweld
  • Os ydych chi'n defnyddio ap drwy ffôn neu dabled, rydym yn argymell Microsoft Lens gan fod hyn yn sythu ac yn gwella'r sgan yn awtomatig

Gellir anfon y ffurflenni cleifion mewn 1 ddogfen PDF a'u hanfon drwy e-bost i heiw.orbit360@wales.nhs.uk.  Mae'n hanfodol eich bod yn cadw'r ffurflenni cleifion am o leiaf 14 diwrnod rhag ofn bod unrhyw broblemau gyda'r sgan. Yna dylai'r ffurflenni cleifion gael eu dinistrio'n ddiogel.

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf 25/11/2020

Sicrhewch eich bod yn cadw copi o'r ffurflenni cleifion wedi'u llenwi'n ddiogel am 14 diwrnod cyn eu gwaredu'n ddiogel. Efallai y bydd angen i ni adolygu'r ffurflen os oes problem gyda'r broses sganio.

Bydd yr Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn cadw copi electronig o ffurflenni'r cleifion yn ddiogel am flwyddyn yn unol â'n polisi preifatrwydd a chadw.

Diweddarwyd ddiwethaf 30/03/2021

Os nad yw ffurflenni'r claf wedi cael eu sganio'n gywir, efallai y bydd angen iddynt gael eu hailgyflwyno i ni. Mae'n bwysig bod ffurflenni cleifion yn cael eu sganio'n gywir, er mwyn cael mwy o wybodaeth ewch i 'Sut ydw i'n sganio'r ffurflenni adborth cleifion?'

Gellir dychwelyd ffurflen wedi'i chwblhau'n rhannol a'i chynnwys yn eich adroddiad. Caiff y ffurflenni eu dilysu gan feddalwedd OCR ac os deuir o hyd i ateb dyblyg neu ddiffyg ymateb yna caiff hyn ei nodi fel 'dim ymateb' a dangos fel "heb werth" ar eich adroddiad. Er enghraifft; Rydych yn derbyn 30 ffurflen wedi'u llenwi, ond mae rhai ffurflenni yn anghyflawn, efallai na fydd y cyfansymiau ar gyfer eich adroddiad terfynol yn fwy na 30.

Ni ellir cynnwys ffurflenni cleifion gwag yn y ffurflenni a ddychwelir na'ch adroddiad.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau