Skip to main content
(press enter)

Hyd nes y ceir rhybudd pellach, bydd y Ddesg Wasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig. Os bydd angen cymorth brys arnoch, anfonwch e-bost at heiw.orbit360@wales.nhs.uk gyda rhif cyswllt a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Yn anffodus, mae ein swyddfa bellach ar gau am 3 wythnos - peidiwch ag anfon arolygon papur drwy'r post tra bod y swyddfa ar gau. Bydd unrhyw arolygon papur a anfonir drwy'r post yn cael eu cadw a'u casglu ar ôl i'r swyddfa ailagor. Byddwn yn uwchlwytho'r rhain i broffil meddyg pan fyddwn yn dychwelyd i'r swyddfa. Rydym yn gweithredu fel arfer ar gyfer copïau wedi'i sganio a bydd y rhain yn ymddangos ar gyfrif meddyg o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Gallwch ebostio copi a sganiwyd o'r holiaduron at heiw.orbit360@wales.nhs.uk

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw ddatblygiadau. Diolch yn fawr am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn.

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Gweinyddwr Arolwg Lleol

Lle bynnag y bo modd, ni ddylai'r meddyg hwyluso'r broses adborth ei hun. Mae'n ofynnol i feddygon trwyddedig geisio adborth ffurfiol gan gydweithwyr a chleifion o leiaf unwaith bob 5 mlynedd, er mwyn casglu'r wybodaeth ategol sydd ei hangen arnynt ar gyfer ailddilysu. Gellir cyfeirio at hyn hefyd fel Adborth Aml-Ffynhonnell (MSF) neu adborth 360. Byddwch yn rhoi'r pecyn adborth i'r claf a ddylai gynnwys: 

  • ffurflen adborth sy'n cynnwys cod ar-lein (ar frig pob ffurflen)
  • canllawiau i gleifion

Gellir gweld PDF y gellir ei lawrlwytho o'r canllawiau i gleifion yma.

Gellir dychwelyd ffurflenni adborth papur atom mewn 2 ffordd;  

Drwy’r post i;

Uned Cefnogi Ailddilysu - Orbit360, Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ

Drwy e-bost at;

heiw.orbit360@wales.nhs.uk - Sicrhewch fod y sganiau yn glir a bod y ffurflen lawn i'w gweld yn y llun

Na, mae'r holl ffurflenni a chodau wedi'u cysylltu drwy'r cod â'r meddyg – mae'n bwysig nad ydych yn cynnwys eu manylion wrth ddychwelyd y ffurflenni atom ni.

Os bydd y claf yn cwblhau ffurflen bapur, dylech ei gasglu oddi wrthynt, lle bynnag y bo'n bosibl, cyn iddynt adael y clinig/gweithle. Unwaith y byddwch wedi casglu pob ffurflen bapur, gall y rhain gael eu sganio'n electronig a'u hanfon drwy e-bost at heiw.orbit360@wales.nhs.uk neu eu dychwelyd i ni drwy'r post. Gellir dod o hyd i'n manylion cyswllt yma.

Os yw'r claf yn cwblhau'r adborth yn electronig, dylech daflu'r ffurflen bapur gyfatebol. Bydd ffurflen bapur yn annilys pan fydd y cod ar frig y ffurflen yn cael ei ddefnyddio

Os bydd claf yn rhoi adborth yn electronig gan ddefnyddio'r cod unigryw ar dop y ffurflen, dylech daflu'r ffurflen bapur gyfatebol. Bydd ffurflen bapur yn annilys pan fydd y cod ar frig y ffurflen wedi cael ei ailfarnu.

Os nad oes gennych fynediad at sganiwr ond yr hoffech ddychwelyd ffurflenni cleifion yn electronig, gallwch ddefnyddio ap sydd ar gael ar gyfer ffonau symudol a thabledi. Yr app a argymhellir yw Microsoft Lens y gellir eu lawrlwytho am ddim, mae'r ap yn gwella'r Llun trwy gnydio, yn miniogi ac yn sythu'r ddelwedd gan ei wneud yn addas i'w ddefnyddio at y diben hwn.

Gallwch lawrlwytho'r ap drwy ddefnyddio'r dolenni isod;

app store icon  google play store icon v2

Mae'n bwysig bod y ffurflenni adborth cleifion yn cael eu sganio'n gywir, os yw'r sgan yn aneglur a/neu ddim yn gwbl weladwy, efallai na fydd y meddalwedd yn gallu echdynnu'r data. Gwnewch yn dda sicrhau;

  • Bod dwy ochr y ffurflen adborth cleifion yn cael eu sganio, naill ai ar dudalennau ar wahân neu fel dwplecs
  • Mae'r ffurflenni cleifion mor syth â phosibl ac mae'r ffurf lawn, gan gynnwys codau QR, i'w gweld
  • Os ydych chi'n defnyddio ap drwy ffôn neu dabled, rydym yn argymell Microsoft Lens gan fod hyn yn sythu ac yn gwella'r sgan yn awtomatig

Gellir anfon y ffurflenni cleifion mewn 1 ddogfen PDF a'u hanfon drwy e-bost i heiw.orbit360@wales.nhs.uk.  Mae'n hanfodol eich bod yn cadw'r ffurflenni cleifion am o leiaf 14 diwrnod rhag ofn bod unrhyw broblemau gyda'r sgan. Yna dylai'r ffurflenni cleifion gael eu dinistrio'n ddiogel.

Os nad yw ffurflenni'r claf wedi cael eu sganio'n gywir, efallai y bydd angen iddynt gael eu hailgyflwyno i ni. Mae'n bwysig bod ffurflenni cleifion yn cael eu sganio'n gywir, er mwyn cael mwy o wybodaeth ewch i 'Sut ydw i'n sganio'r ffurflenni adborth cleifion?'

Gellir dychwelyd ffurflen wedi'i chwblhau'n rhannol a'i chynnwys yn eich adroddiad. Caiff y ffurflenni eu dilysu gan feddalwedd OCR ac os deuir o hyd i ateb dyblyg neu ddiffyg ymateb yna caiff hyn ei nodi fel 'dim ymateb' a dangos fel "heb werth" ar eich adroddiad. Er enghraifft; Rydych yn derbyn 30 ffurflen wedi'u llenwi, ond mae rhai ffurflenni yn anghyflawn, efallai na fydd y cyfansymiau ar gyfer eich adroddiad terfynol yn fwy na 30.

Ni ellir cynnwys ffurflenni cleifion gwag yn y ffurflenni a ddychwelir na'ch adroddiad.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau