Skip to main content
(press enter)

Rydym yn ymestyn hyd dros dro i Feddygon gasglu adborth o 8 wythnos i 12 wythnos (ar 30 Hydref 2020) wrth i ni gefnogi meddygon yn ystod y cyfnod Covid-19 cyfredol. Bydd hyn yn berthnasol ar gyfer arolygon sydd newydd eu cychwyn ac ni chaiff ei gymhwyso'n ôl-weithredol i gyfrifon yn awtomatig, ond gall Cyrff Dynodedig weithredu estyniadau â llaw yn unol â'r broses arferol.

Yn dilyn cyfarfod Grŵp Arfarnu ac Ailddilysu Cymru ar 25 Chwefror 2021, cytunwyd y bydd y nifer lleiaf o ffurflenni adborth cleifion sy'n ofynnol ar Orbit360 yn cael eu lleihau o 34 i 20 ar unwaith. Bydd dogfennau canllaw ategol yn cael eu diweddaru maes o law.

Yng ngoleuni'r cyhoeddiad diweddar, bydd ein swyddfeydd yn Rhondda Cynon Taf ar gau o 6pm ddydd Iau 17 Medi 2020. Osyn bosibl, peidiwch â phostio ffurflenni dychwelyd atom, yn lle hyn a wnewch eu sganio a'u dychwelyd i heiw.orbit360@wales.nhs.uk.

Fodd bynnag, os nad yw hyn yn opsiwn, postiwch y ffurflenni atom a byddwn yn eu casglu'n wythnosol o'r swyddfa ddidoli leol. Bydd y neges hon yn parhau i gael ei diweddaru wrth i'r sefyllfa newid. Hyd nes y rhoddir hysbysiad pellach, bydd Desg Gwasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i hafan Orbit360.

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Claf

Mae'n ofynnol i feddygon trwyddedig geisio adborth ffurfiol gan gydweithwyr a chleifion o leiaf unwaith bob 5 mlynedd, er mwyn casglu'r wybodaeth ategol sydd ei hangen arnynt ar gyfer ailddilysu. Gellir cyfeirio at hyn hefyd fel adborth aml-ffynhonnell (MSF) neu adborth 360. 

Mae adborth ffurfiol yn galluogi i safbwyntiau cleifion a chydweithwyr gael eu coladu mewn ffordd systematig, a fydd yn procio'r meddyg i fyfyrio ar ei sgiliau proffesiynol. Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio gan y meddyg;

  • Fel offeryn dysgu a datblygu, efallai y byddant yn nodi cryfderau a meysydd y mae angen eu gwella. Bydd hyn yn helpu'r meddyg i lywio ei ddatblygiad proffesiynol
  • Fel un o sawl darn o wybodaeth a fydd yn llywio penderfyniad ynghylch a ddylid argymell meddyg ar gyfer ailddilysu

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Mae'r broses yn gwbl ddienw, dylech sicrhau nad ydych yn cofnodi unrhyw wybodaeth bersonol wrth gwblhau'r adborth.

Ar ôl cadw'r ffurflenni wedi'u cwblhau, bydd y data'n cael eu cadw'n ddiogel ac yn unol â'r Rheoliadau Diogelu data cyffredinol (GDPR), caiff y data ei goladu mewn adroddiad a'i ddadansoddi. Bydd y meddyg yn defnyddio'r adroddiad hwn i fyfyrio arno yn ystod ei werthusiad blynyddol.

 

Gallwch naill ai lenwi ffurflen bapur neu gallwch gyflwyno adborth yn electronig drwy god diogel. Ar bob ffurflen fe welwch god a chyfeiriad gwefan unigryw. Os byddwch yn rhoi adborth yn electronig, dylech roi'r ffurflen bapur yn ôl i'r derbynnydd neu'r aelod o staff er mwyn iddynt gael gwared ar y ffurflen yn unol â hynny

Cwblhewch y ffurflen yn syml, gan sicrhau nad ydych yn ysgrifennu eich gwybodaeth adnabyddadwy arno. Bydd y staff lleol yn rhoi gwybod i chi am y camau nesaf

Dylai'r adborth fod yn onest a chael ei fwydo'n ôl mewn ffordd adeiladol. Mae'r meddyg eisiau sylwadau ar yr hyn y maent yn ei wneud yn dda a'r hyn y gallant ei wella, argymhellir sylwadau testun rhydd i sicrhau bod y meddyg yn cael gwerth ychwanegol o'r adborth.

Os ydych yn dod ar draws unrhyw broblemau wrth gwblhau'r holiadur adborth, efallai mai eich porwr sy'n achosi'r broblem. Os ydych wedi agor yr holiadur mewn porwr a argymhellir ond yn dal i gael problemau, cysylltwch â'r tîm Orbit360 – PEIDIWCH â chyflwyno eich ymatebion os ydych yn cael problemau gan na ellir eu hadfer na'u newid ar ôl iddynt gael eu cyflwyno.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau