Skip to main content
(press enter)

Hyd nes y ceir rhybudd pellach, bydd y Ddesg Wasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig. Os bydd angen cymorth brys arnoch, anfonwch e-bost at heiw.orbit360@wales.nhs.uk gyda rhif cyswllt a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Yn anffodus, mae ein swyddfa bellach ar gau am 3 wythnos - peidiwch ag anfon arolygon papur drwy'r post tra bod y swyddfa ar gau. Bydd unrhyw arolygon papur a anfonir drwy'r post yn cael eu cadw a'u casglu ar ôl i'r swyddfa ailagor. Byddwn yn uwchlwytho'r rhain i broffil meddyg pan fyddwn yn dychwelyd i'r swyddfa. Rydym yn gweithredu fel arfer ar gyfer copïau wedi'i sganio a bydd y rhain yn ymddangos ar gyfrif meddyg o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Gallwch ebostio copi a sganiwyd o'r holiaduron at heiw.orbit360@wales.nhs.uk

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw ddatblygiadau. Diolch yn fawr am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn.

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Cydweithiwr

Os nad ydych yn gweithio gyda'r meddyg mewn lleoliad clinigol, gallwch ddal i lenwi'r holiadur. Ar gyfer cwestiynau na allwch eu hateb, dylech ddewis 'ddim yn berthnasol'.

Os na allwch gwblhau'r holiadur, gallwch wrthod y gwahoddiad gan ddefnyddio'r ddolen yn yr e-bost. Bydd hyn yn eich tynnu o'r broses ac yn rhoi'r gorau i unrhyw atgoffa awtomataidd. Os cewch unrhyw broblemau, cysylltwch â heiw.orbit360@wales.nhs.uk  neu ewch i'r dudalen cysylltu â ni.

Os na allwch gwblhau'r holiadur, gallwch wrthod y gwahoddiad gan ddefnyddio'r ddolen yn yr e-bost. Bydd hyn yn eich tynnu o'r broses ac yn rhoi'r gorau i unrhyw atgoffa awtomataidd. Os cewch unrhyw broblemau, cysylltwch â heiw.orbit360@wales.nhs.uk  neu ewch i'r dudalen cysylltu â ni.

Mae'n ofynnol i feddygon trwyddedig geisio adborth ffurfiol gan gydweithwyr a chleifion o leiaf unwaith bob 5 mlynedd, er mwyn casglu'r wybodaeth ategol sydd ei hangen arnynt ar gyfer ailddilysu. Gellir cyfeirio at hyn hefyd fel adborth aml-ffynhonnell (MSF) neu adborth 360. 

Mae adborth ffurfiol yn galluogi i safbwyntiau cleifion a chydweithwyr gael eu coladu mewn ffordd systematig, a fydd yn procio'r meddyg i fyfyrio ar ei sgiliau proffesiynol. Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio gan y meddyg;

  • Fel offeryn dysgu a datblygu, efallai y byddant yn nodi cryfderau a meysydd y mae angen eu gwella. Bydd hyn yn helpu'r meddyg i lywio ei ddatblygiad proffesiynol
  • Fel un o sawl darn o wybodaeth a fydd yn llywio penderfyniad ynghylch a ddylid argymell meddyg ar gyfer ailddilysu

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Mae'r broses yn gwbl ddienw, dylech sicrhau nad ydych yn cofnodi unrhyw wybodaeth bersonol wrth gwblhau'r adborth. Ar ôl cadw'r ffurflenni wedi'u cwblhau, bydd y data'n cael eu cadw'n ddiogel ac yn unol â'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), caiff y data ei goladu a'i ddadansoddi yn adroddiad y gall y meddyg ei ddefnyddio i fyfyrio arno.

Dylai'r adborth fod yn onest a chael ei fwydo'n ôl mewn ffordd adeiladol. Mae'r meddyg eisiau sylwadau ar yr hyn y maent yn ei wneud yn dda a'r hyn y gallant ei wella, argymhellir sylwadau testun rhydd i sicrhau bod y meddyg yn cael gwerth ychwanegol o'r adborth.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau