Skip to main content
(press enter)

Rydym yn ymestyn hyd dros dro i Feddygon gasglu adborth o 8 wythnos i 12 wythnos (ar 30 Hydref 2020) wrth i ni gefnogi meddygon yn ystod y cyfnod Covid-19 cyfredol. Bydd hyn yn berthnasol ar gyfer arolygon sydd newydd eu cychwyn ac ni chaiff ei gymhwyso'n ôl-weithredol i gyfrifon yn awtomatig, ond gall Cyrff Dynodedig weithredu estyniadau â llaw yn unol â'r broses arferol.

Yn dilyn cyfarfod Grŵp Arfarnu ac Ailddilysu Cymru ar 25 Chwefror 2021, cytunwyd y bydd y nifer lleiaf o ffurflenni adborth cleifion sy'n ofynnol ar Orbit360 yn cael eu lleihau o 34 i 20 ar unwaith. Bydd dogfennau canllaw ategol yn cael eu diweddaru maes o law.

Yng ngoleuni'r cyhoeddiad diweddar, bydd ein swyddfeydd yn Rhondda Cynon Taf ar gau o 6pm ddydd Iau 17 Medi 2020. Osyn bosibl, peidiwch â phostio ffurflenni dychwelyd atom, yn lle hyn a wnewch eu sganio a'u dychwelyd i heiw.orbit360@wales.nhs.uk.

Fodd bynnag, os nad yw hyn yn opsiwn, postiwch y ffurflenni atom a byddwn yn eu casglu'n wythnosol o'r swyddfa ddidoli leol. Bydd y neges hon yn parhau i gael ei diweddaru wrth i'r sefyllfa newid. Hyd nes y rhoddir hysbysiad pellach, bydd Desg Gwasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i hafan Orbit360.

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Cydweithiwr

Os nad ydych yn gweithio gyda'r meddyg mewn lleoliad clinigol, gallwch ddal i lenwi'r holiadur. Ar gyfer cwestiynau na allwch eu hateb, dylech ddewis 'ddim yn berthnasol'.

Os na allwch gwblhau'r holiadur, gallwch wrthod y gwahoddiad gan ddefnyddio'r ddolen yn yr e-bost. Bydd hyn yn eich tynnu o'r broses ac yn rhoi'r gorau i unrhyw atgoffa awtomataidd. Os cewch unrhyw broblemau, cysylltwch â heiw.orbit360@wales.nhs.uk  neu ewch i'r dudalen cysylltu â ni.

Os na allwch gwblhau'r holiadur, gallwch wrthod y gwahoddiad gan ddefnyddio'r ddolen yn yr e-bost. Bydd hyn yn eich tynnu o'r broses ac yn rhoi'r gorau i unrhyw atgoffa awtomataidd. Os cewch unrhyw broblemau, cysylltwch â heiw.orbit360@wales.nhs.uk  neu ewch i'r dudalen cysylltu â ni.

Mae'n ofynnol i feddygon trwyddedig geisio adborth ffurfiol gan gydweithwyr a chleifion o leiaf unwaith bob 5 mlynedd, er mwyn casglu'r wybodaeth ategol sydd ei hangen arnynt ar gyfer ailddilysu. Gellir cyfeirio at hyn hefyd fel adborth aml-ffynhonnell (MSF) neu adborth 360. 

Mae adborth ffurfiol yn galluogi i safbwyntiau cleifion a chydweithwyr gael eu coladu mewn ffordd systematig, a fydd yn procio'r meddyg i fyfyrio ar ei sgiliau proffesiynol. Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio gan y meddyg;

  • Fel offeryn dysgu a datblygu, efallai y byddant yn nodi cryfderau a meysydd y mae angen eu gwella. Bydd hyn yn helpu'r meddyg i lywio ei ddatblygiad proffesiynol
  • Fel un o sawl darn o wybodaeth a fydd yn llywio penderfyniad ynghylch a ddylid argymell meddyg ar gyfer ailddilysu

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Mae'r broses yn gwbl ddienw, dylech sicrhau nad ydych yn cofnodi unrhyw wybodaeth bersonol wrth gwblhau'r adborth.

Ar ôl cadw'r ffurflenni wedi'u cwblhau, bydd y data'n cael eu cadw'n ddiogel ac yn unol â'r Rheoliadau Diogelu data cyffredinol (GDPR), caiff y data ei goladu mewn adroddiad a'i ddadansoddi. Bydd y meddyg yn defnyddio'r adroddiad hwn i fyfyrio arno yn ystod ei werthusiad blynyddol.

 

Dylai'r adborth fod yn onest a chael ei fwydo'n ôl mewn ffordd adeiladol. Mae'r meddyg eisiau sylwadau ar yr hyn y maent yn ei wneud yn dda a'r hyn y gallant ei wella, argymhellir sylwadau testun rhydd i sicrhau bod y meddyg yn cael gwerth ychwanegol o'r adborth.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau